Polityka prywatności

Pearson Central Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Pearson”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową www.pearson.pl oraz jej subdomeny („Serwis Internetowy”). Zależy nam na tym, aby każdy, kto odwiedza lub korzysta z Serwisu Internetowego, wiedział, w jaki sposób pozyskujemy i wykorzystujemy dane związane z jego osobą oraz jak chronimy jego prywatność. Dlatego zachęcamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym dostępnych w nim aplikacji oraz serwisów (eDesk, ePanel, Generator Testów, Diagnoza Szkolna Pearson, Diagnoza i eDiagnoza) jest Pearson. Pearson posiada siedzibę w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, 01-748 Warszawa i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090224, NIP: 5272241447 oraz REGON: 016004764. Kapitał zakładowy Pearson wynosi 311.005.050 zł. W celach kontaktowych Pearson posługuje się adresem poczty elektronicznej office@pearson.com.

Pearson będzie przetwarzał dane użytkownika przez czas świadczenia usług na jego rzecz, a w przypadku marketingu – przez czas obowiązywania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do korzystania z usług wymagających rejestracji.

Prawa użytkownika

Użytkownikom Serwisu Internetowego Pearson przysługuje prawo wglądu oraz aktualizacji i poprawiania dotyczących ich danych osobowych. Użytkownik ma prawo wystąpić do Pearson z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych związanych z jego osobą.

Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym może w każdym czasie dokonać samodzielnie aktualizacji lub poprawić dane podane w procesie rejestracji. W tym celu należy zalogować się na swoje konto użytkownika, a następnie użyć zakładki „Twój profil”.

Użytkownik ma prawo żądać od Pearson, żeby Pearson nie przetwarzał dotyczących go danych osobowych dla celów marketingowych, produktów i usług własnych. Użytkownik może wykonać swoje prawo w dowolnym momencie. Użytkownik może także w dowolnym momencie cofnąć zgodę na wykorzystywanie dotyczących go danych w celu marketingu produktów lub usług innych podmiotów. Każdy użytkownik ma ponadto prawo do żądania usunięcia dotyczących go danych z bazy danych Pearson. Należy jednak pamiętać, że usunięcie danych z bazy danych Pearson jest równoznaczne z utratą dostępu do konta użytkownika, a co za tym idzie do określonych sekcji Serwisu Internetowego lub aplikacji.

W celu skorzystania z opisanych wyżej uprawnień, prosimy o przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres office@pearson.com.

Cel zbierania i przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu dostarczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, administrowania Serwisem Internetowym, obsługi poszczególnych aplikacji i serwisów, obsługi kont zarejestrowanych użytkowników, a także dla celów statystycznych i marketingu produktów i usług oferowanych przez Pearson. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich.

Pearson może przetwarzać następujące dane o użytkownikach:

  1. informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z Serwisu Internetowego, tj. adres IP, informacje o ruchu w Serwisie Internetowym, dzienniki internetowe, informacje o rodzaju systemu operacyjnego oraz przeglądarki – w celu dostarczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym dla celów administracji systemu oraz raportowania informacji zbiorczych;
  2. informacje, które użytkownik podaje w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, tj. imię i nazwisko użytkownika, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz adres e-mail lub numer telefonu, który użytkownik wskazuje do kontaktu, nazwa szkoły – w celu przeprowadzenia procesu rejestracji i obsługi konta użytkownika w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a także w celu marketingu produktów i usług Pearson lub podmiotów trzecich.

Dane zbierane automatycznie. Pliki cookie

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, Pearson przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera, adresy IP użytkowników, a także informację o urządzeniu, z którego korzysta użytkownik podczas przeglądania Serwisu Internetowego i korzystania z aplikacji, w tym typ systemu operacyjnego.

W Serwisie Internetowym stosowane są pliki cookie, na podstawie których działa narzędzie Google Analytics dostarczane przez Google Inc. Usługa Google Analytics pomaga nam analizować ruch w Serwisie Internetowym, co służy poprawie ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.

Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik Internetu, do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki narzędzia Google Analytics wykorzystywane są do zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych. Prosimy o zapoznanie się także ze szczegółami polityki prywatności Google dostępnej na stronie: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Zarządzanie plikami cookie przez użytkownika, w tym ich zablokowanie, jest możliwe w każdym czasie przez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Należy przy tym pamiętać, że zablokowanie bądź ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron internetowych.

Dane zbierane podczas rejestracji

Pearson gromadzi dane podawane przez użytkowników w trakcie rejestracji, w tym imię i nazwisko, typ użytkownika (uczeń lub nauczyciel), informację dotyczącą szkoły, adres zamieszkania, datę urodzenia (w przypadku ucznia) oraz adres e-mail lub numer telefonu, który użytkownik wskazuje do kontaktu. Dane te służą do założenia konta w Serwisie Internetowym i korzystania z usług Person oferowanych w Serwisie Internetowym, w tym dostęp do wybranych sekcji Serwisu Internetowego lub wybranej aplikacji, a także do marketingu produktów i usług Pearson. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez użytkownika: (i) jego dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Pearson w celu marketingu produktów i usług innych podmiotów, (ii) informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku konieczności uzyskania odrębnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego, Pearson będzie przetwarzał także imię i nazwisko takiej osoby oraz jej adres, numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu.

Kontakt ze strony Pearson z zarejestrowanymi użytkownikami (a w przypadku osób małoletnich poniżej 13 roku życia, z rodzicem lub opiekunem prawnym) może nastąpić drogą e-mailową, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty czy kuriera, jeżeli użytkownik dodatkowo udostępnił Pearson niezbędne do tego dane oraz zachodzi ku temu potrzeba.

Nasza troska o bezpieczeństwo danych

Zgromadzone w sposób opisany powyżej dane mające charakter danych osobowych przetwarzane są przez Pearson zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zabezpieczenie danych osobowych jest naszym priorytetem. Aby chronić informacje, które przetwarzamy, zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kontakt

Wszelkie pytania i komentarze dotyczące ochrony prywatności i procedur bezpieczeństwa prosimy kierować na adres siedziby Pearson lub drogą elektroniczną na adres e-mail: office@pearson.com.