Branżowa szkoła

SZKOLNICTWO ZAWODOWE CZYLI SZKOŁY BRANŻOWE

 

Trzyletnie szkoły zawodowe zostaną zastąpione 1. września 2017 r.  przez trzyletnie szkoły branżowe pierwszego stopnia.
Po ukończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia uczeń będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole drugiego stopnia, po której możliwe jest zdawanie egzaminu maturalnego.

 

Podstawa programowa w szkole branżowej

a) dla absolwentów gimnazjów

W latach 2017 – 2019, czyli dla absolwentów wygaszanych gimnazjów,w szkole branżowej będzie obowiązywać  podstawa programowa wskazana w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

b) dla absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych

W roku szkolnym 2019/2020 zostanie wprowadzona nowa podstawa programowa do szkół branżowych, na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej.  Projekt rozporządzenia w sprawie tej podstawy programowej jest już gotowy i można się z nim zapoznać na stronie MEN.

 

Ramowe plany nauczania w branżowej szkole pierwszego i drugiego stopnia wynikają z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/703/1).

W szkole branżowej szkole uczeń będzie uczył się tylko jednego języka obcego (co do zasady kontynuacja języka nauczanego na wcześniejszych etapach) w następującym wymiarze:

  • absolwenci gimnazjum

 

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła II stopnia

Klasa

I

II

III

I

II

Tygodniowy wymiar lekcji języka obcego

1

2

1

3

2

 

  • absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej

 

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła II stopnia

Klasa

I

II

III

I

II

Tygodniowy wymiar lekcji języka obcego

2

2

1

4

3

 

Dowiedz się więcej o reformie w szkołach branżowych na stronie MEN

 

UWAGA!
Na nadchodzące dwa lata, w przypadku języka obcego nowożytnego podstawa programowa dla branżowej szkoły pierwszego stopnia nie różni się od podstawy programowej dla dotychczasowej szkoły zawodowej.

 

Do szkoły branżowej polecamy:

  • Podręcznik wieloletni Infos 1, 2
  • Materiał edukacyjny Infos 1A, 1B, 2A, 2B
  • BEZPŁATNIE pakiet dodatkowych materiałów uczących języka branżowego Infos zum Beruf.

 

DOKUMENTACJA SZKOLNA

 


Podręcznik wieloletni
 
 
 
Materiał edukacyjny